Menu
Město Mirotice
městoMirotice

Matrika

Průvodce životními situacemi: pruvodce.gov.cz

Matrika

Matriční úřad

 • vede matriky a sbírky listin, provádí v nich zápisy, včetně jejich změn 
 • přijímá oznámení o narození dítěte v matričním obvodu,
 • sepisuje zápisy o určení otcovství k dítěti
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, vystavuje oddací listy, zpracovává hlášení soudu o rozvodech manželství, změny příjmení po rozvodu
 • přijímá žádosti  o změnu příjmení a vydává rozhodnutí
 • vystavuje úmrtní listy
 • zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně - narození, uzavření manželství a úmrtí našich občanů v cizině
 • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině
 • vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků
 • zajišťuje organizačně průběh svatebních obřadů
 • ověřuje opisy listin a podpisy na listinách

Matrika

K uzavření manželství je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství (Dotazník k uzavření manželství - tisknout pouze na formát A3 oboustranně)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu a osobním stavu (tyto doklady nahradí občanský průkaz) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (upřesní matrikářka) nebo úmrtní list zemřelého manžela
  = doklady v cizím jazyce musí být přeloženy naším soudním tlumočníkem =
 • snoubenec, který je cizincem k předepsanému tiskopisu připojí doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství (ne občané evropské unie), vyšší ověření cizozemských dokladů upřesní matrikářka

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení, které vydává matriční úřad podle místa uzavření manželství.

Matrika

Správní poplatek za uzavření manželství a vstup do registrovaného partnerství

 • a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 5000 Kč

   

   

  b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 3000 Kč

   

   

  c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města – 1000 Kč

   

   

  d) Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu – 3000 Kč

   

   

  e) vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku – 500Kč

   

   

  f) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem – 500Kč

   

   

   

   

   

  Matrika

   

   

Úředně stanovená doba radou města pro uzavření manželství

Obřadní síň

Náměstí Mikoláše Alše 18, Mirotice

MatrikaMatrikaMatrika

MatrikaMatrikaMatrika

MatrikaMatrikaMatrika

 • vyřizuje agendu výpisů z CZECH POINTU.

Kontakt: 

Mgr. Ilona Kárová

Matrika

Přihláška na vítání občánků

Matrika

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Základní informace

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče dítěte

Jaké jsou podmínky a postup

Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

Jakým způsobem

Osobní návštěvou na kterékoli matrice

Jaké doklady je nutné mít s sebou

určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:  

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka  předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální  potvrzení  o svém osobním  stavu vydané příslušnými úřady jejího  domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými  ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.
To  znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu  a následně  jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady  vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být  tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých  států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. "APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Všechny  předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale  musí být též přeloženy do českého jazyka,   a  to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou  doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho  zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

Je nezbytné , aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství,  byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Jaké jsou poplatky

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých    
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného),  určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. 

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad vydá matriční doklad:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a pro preventivně výchovnou péči  rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Jak a kam se obrátit

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matriku.

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

 • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Poplatky

Vydání stejnopisu rodného listu, oddacího listu a úmrtního listu se uhradí správní poplatek 300,-Kč v hotovosti na matričním úřadu.

Žádost o vydání matričního dokladu

Při nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50,- Kč v hotovosti na matričním úřadu.

Za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 30,-Kč v hotovosti na matričním úřadu.  

Lhůty

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 • Kostel sv. Jiljí Kostel sv. Jiljí je románského založení... Zobrazit více
 • Benedikt Emanuel Žák Slavný tenorista, hudební skladatel... Zobrazit více
 • Matěj Kopecký Loutkař Matěj Kopecký byl významnou... Zobrazit více
 • Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš se narodil jako třetí syn rodiny... Zobrazit více
 • Památky Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého... Zobrazit více
 • Zajímavosti V Miroticích a okolí se natáčely filmy... Zobrazit více
 • Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Miroticích byl založen... Zobrazit více
 • Alexander Sejk Raný český fotograf... Zobrazit více