☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město Volby do PSP ČR SARS CoV-2 Koronavirus Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Partnerství a spolupráce Územní plán Veřejné zakázky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Kanalizace a ČOV Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí Smlouvy Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Internetový mapový server GObec Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Česká pošta ČEVAK a.s. Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji Komunitní centrum
Povodňový plán Úřední deska Archiv Mapa stránek
 

A A
Volný čas
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Rakovické Chalupy

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Rakovické Chalupy je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 1,5 km na severovýchod od Mirotic. Prochází zde silnice II/121. Je zde evidováno 6 adres. Trvale zde žije jeden obyvatel.

Rakovické Chalupy leží v katastrálním území Mirotice o výměře 8,25 km2.

Památky :

Výklenková kaple se nachází u komunikace od Zvíkova vpravo před křižovatkou.


Bořice

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Bořice je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 2,5 km na severovýchod od Mirotic. Je zde evidováno 34 adres. Trvale zde žije 26 obyvatel.

Bořice leží v katastrálním území Bořice u Mirotic o rozloze 2,33 km2.

Historie :

První zápisy o obci pocházejí z roku 1292 za Krále Václava II, kdy ves patřila k biskupskému panství příbramskému. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kdy byl pořizován soupis far a vsí, Bořice náležely k děkanátu bozeňskému. Za válek husitských bylo panství zastaveno od arcibiskupa Konráda z Vechty, později r. 1454 je držel Štěpánovec z Vrtby, okolo r. 1500 byl majitelem Krištof z Guttenšteina a počátkem 16. století držel ves Bořice Jan starší Pešík z Komárova. Majitelé se pak ještě několikráte změnili, až v r. 1599 přišla ves pod panství Varvažovské. Původně tedy osada patřila pod radobyteckou rychtu, pod vrchností varvažovskou. Majitelé se pak ještě několikráte změnili, až v r. 1599 přišla ves pod panství Varvažovské. Původně tedy osada patřila pod radobyteckou rychtu, pod vrchností varvažovskou.
Pamětní kniha obce Bořické byla založena v roce 1922, a to po odloučení od obce Radobytce. Prvním kronikářem byl Josef  Jána.
Elektrisace obce se začala provádět v roce 1945 - 46. Po připojení elektrického proudu v dubnu 1946 byla v obci konána velká slavnost. První kroužek divadelních ochotníků v Bořicích byl dle záznamů v obecní kronice utvořen v roce 1922. Téhož roku byla sehrána dvě představení: "Žena miluje srdnatost" a "Zrzavá". Divadelní hry však pořádal i sbor dobrovolných hasičů v Bořicích - zmínka o tom je z roku 1925. Sbor dobrovolných hasičů byl téhož roku také založen.
V roce 1923 byla založena obecní knihovna. Prvním knihovníkem byl Jan Mařík z Bořic. Toho roku bylo zakoupeno 11 svazků.


Jarotice

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Jarotice je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 4 km na jihozápad od Mirotic. Je zde evidováno 21 adres. Trvale zde žije 9 obyvatel.

Jarotice je také název katastrálního území o rozloze 1,3 km2.

Historie :

Nejsou doklady o tom, jak tato osada vznikla. První zápisy o obci pocházejí z roku 1292 za Krále Václava II. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kdy byl pořizován soupis far a vsí, Jarotice náležely k děkanátu bozeňskému. Jinak dějiny osady úzce souvisí s dějinami sousední vsi Bořice. Pamětní kniha obcí Jarotice a Bořice byla založena v roce 1922, a to po odloučení od obce Radobytce. Prvním kronikářem byl Josef  Jána. Původně Jarotice přináležely pod rychtu radobyteckou. Osadníci byli povinováni konat robotu na panstvích VarvažovskýchPo roce 1848 byla radobytecká rychta přeměněna v politicky spojenou obec Radobytce, k níž Jarotice náležely. V roce 1922 byla tato osada sloučena s Bořicemi, čímž se vytvořila samostatná obec. Osada původně podle nejstarších záznamů čítala 19 čísel. Stávala zde také obecní kovárna, která byla kolem roku 1800 zbourána.


Lučkovice

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Lučkovice je vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 3 km na severozápad od Mirotic. Je zde evidováno 57 adres. Trvale zde žije 41 obyvatel.

Lučkovice je také název katastrálního území o rozloze 4,9 km2.

Historie :

Lučkovice jsou středověkého původu, první zmínky o vsi jsou z roku 1227. Zprvu byly Lučkovice v majetku pražského svatojiřského kláštera. Na počátku  14. století patřila ves k věnnému majetku královny. Ale zároveň zde byla tvrz vladyků z Lučkovic. Toto rozdělení vesnice přetrvalo, v 16. století se jedna část vesnice stala majetkem hradu Zvíkov (od roku 1551), jedna část patřila k Škvořeticím, další část k Rakovicím. V 17. století byla část Lučkovic majetkem čimelického panství. Všechny části byly posléze sceleny a ves patřila pod statek Škvořetice, od roku 1681 k Cerhonicím. Velké ztáty utrpěla ves za třicetileté války. V roce 1654 zde byly vedeny tři osazené usedlosti, sedm jich bylo pustých. V jihozápadní části návsi stával vrchnostenský dvůr.


Stráž

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Stráž je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 3 km na západ od Mirotic. Je zde evidováno 27 adres. Trvale zde žije 12 obyvatel.

Stráž leží v katastrálním území Stráž u Mirotic o rozloze 2,34 km2.

V minulosti plnila spolu se Strážovicemi úlohu strážního bodu, místa, kde se zapalovaly strážní ohně. Historie osady Stráž souvisí z dějinami sousední vesnice Strážovice.


Strážovice

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Strážovice je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Mirotic. Je zde evidováno 33 adres. Trvale zde žije 60 obyvatel.

Strážovice leží v katastrálním území Strážovice u Mirotic o rozloze 2,53 km2.

Historie :

První zmínka o Strážovicích pochází z roku 1381. Někdy po roce 1577 zde byla zbudována tvrz. Na jejím místě postavili koncem 17. století páni Běšínové z Běšin jednoduchý barokní zámeček a vedle něj kapli Tří králů. Po roce 1790 se na panství vystřídala celá řada majitelů, až Strážovice v polovině 19. století  kníže Jiří Kristián z Lobkovic připojil k čimelickému velkostatku.


Obora u Radobytec

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Malá osada asi 3 km jihovýchodně od Mirotic. Pod správu Městského úřadu Mirotice patří pouze část této osady, bližší k Radobytcům. Zbývající část patří pod obec Cerhonice.

Je zde evidováno 14 adres. Trvale zde žije 9 obyvatel. Katastrální území Radobytce.

Památky :

Kaple - na kapli je umístěna pamětní deska obětem první světové války s medailonky. Je na ní nápis: "Památce padlým vojákům" a dále "Bojovali a mřeli jste pro zájmy cizí / potomkům z paměti nikdy nevimizí" a pod jmény obětí "Čest budiž památce vaší / 1914 - 18".


Radobytce

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

Radobytce je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek Nachází se asi 2 km na jih od Mirotic. Je zde evidováno 47 adres. Trvale zde žije 56 obyvatel.

Radobytce je také název katastrálního území o rozloze 3,95 km2. V katastrálním území Radobytce leží i Obora u Radobytec.

Historie :

První historická zmínka o vsi Radobytcích pochází teprve z 2. poloviny 14. století, kdy byla s několika okolními vesnicemi (Bořice, Jarotice) součástí arcibiskupského panství, jenž mělo své správní ústředí v Příbrami. V této době měla osada 27 osedlých. Pozoruhodné je, že urbář z r. 1390 nevyměřuje radobyteckým žádnou robotní povinnost. Naproti tomu byli radobytečtí  povinni vykonávat robotní úkolovou povinnost ke  dvoru v Cerhonicích, jenž patřil ke královskému panství zvíkovskému. Tato povinnost trvala až do konce 16. století. Po husitské revoluci byla skoro všechna duchovenská panství v Čechách rozvrácena. Tento osud postihl i i vesnice rychty radobytecké. Všechny tyto vesnice byly připojeny ke královskému panství zvíkovskému a během 16. století se často dostávaly do zástavy některých šlechtckých rodů - například Pešíků z Komárova, Vratislavů z Mitrovic. Během třicetileté války zakusily Radobytce, ležící na důležité komunikační tepně, řadu útrap a strádání od procházejících vojsk. Počátek 18. století přináší citelné zhoršení poddanských poměrů, projevujích se zejména nadměrným narůstáním robotních povinností. Pro velkou vzdálenost vesnic rychty radobytecké od panských dvorů varvažovských, kam museli radobytečtí dojíždět na robotu, byl r. 1730 z jednoho selského statku v Radobytcích zřízen panský dvůr, ale pro značnou odlehlost od správního ústředí byl po patnácti letech zrušen. Po roce 1770 byla robotní povinnost osedlých z vesnic radobyteckých změněna (pro velkou vzdálenost k dvorů varvažovským) v přiměřenou robotní peněžní náhradu. Na samém sklonku doby patromonijní (r. 1847) koupili maltézské panství varvažovské Schwarzenbergové orličtí.