☰ menu www.Mirotice.cz

Mirotice

informační portál města Mirotice
× Město (NE)PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY Volby 2020 Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízení Partnerství a spolupráce Územní plán Veřejné zakázky Povinně zveřejňované informace Kontaktujte nás Zpravodaj Rozpočet Informace SARS CoV-2 Koronavirus Hlášení místního rozhlasu Městský vodovod Kanalizace a ČOV Strategický plán rozvoje města Mirotice a jeho částí Smlouvy Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice Dotace z rozpočtu města Sokolovna Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek Využité dotační tituly GDPR Zpravodaj SORP Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji Internetový mapový server GObec Úřad Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa Služby Škola a školka Knihovna Odpadové hospodářství Občan - potřebuji zařídit, krizové situace Stravování Ubytování Hřbitovy Jízdní řády Česká pošta Volný čas Historie města Osobnosti Symboly Památník M. Alše a M. Kopeckého Památky Alšovy dny + fotogalerie Cyklostezky Zájmová sdružení Mikroregion Mirotice - obce Vítání občánků Historické mapy katastrů Města Mirotice Kultura Svazek obcí regionu Písecko Knihy k prodeji
Povodňový plán Úřední deska Archiv Mapa stránek
 

A A
Úřad
Kontakty / Odkazy
Město Mirotice
Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mirotice
telefon382 229 101
emailpodatelna@mirotice.cz

Zcech Point
Předpověď počasí

Matrika

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
mirotice

 

I. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU Covid-19

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu
Účast na svatbě umožnit maximálně 30 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech2.
2. Ověřování totožnosti
Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, doporučujeme, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě možná.
3. Hygienická opatření
Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“).
Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.
V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.
K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

 

 

Matriční úřad

  - vede matriky a sbírky listin, provádí v nich zápisy, včetně jejich    změn  - přijímá oznámení o narození dítěte v matričním obvodu, - sepisuje zápisy o určení otcovství k dítěti - přijímá prohlášení o volbě druhého jména - přijímá žádosti o uzavření manželství, vystavuje oddací listy,    zpracovává hlášení soudu o rozvodech manželství, změny příjmení po    rozvodu - přijímá žádosti  o změnu příjmení a vydává rozhodnutí - vystavuje úmrtní listy - zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně - narození,    uzavření manželství a úmrtí našich občanů v cizině - vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství    našich občanů v cizině - vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků - zajišťuje organizačně průběh svatebních obřadů - ověřuje opisy listin a podpisy na listinách     K uzavření manželství je třeba předložit   - vyplněný dotazník k uzavření manželství /files/files/dok%202019/dotaznik.pdf - rodný list - doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém    pobytu a osobním stavu (tyto doklady nahradí občanský průkaz) - pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, byl-li    rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný –    rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (upřesní    matrikářka) nebo úmrtní list zemřelého manžela   = doklady v cizím jazyce musí být přeloženy naším soudním       tlumočníkem = - snoubenec, který je cizincem k předepsanému tiskopisu připojí    doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být k datu    uzavření manželství starší 6 měsíců) a potvrzení o oprávněnosti     pobytu na území ČR vydané cizineckou policií, které nesmí být starší 7    pracovních dnů ke dni uzavření manželství (ne občané evropské unie),    vyšší ověření cizozemských dokladů upřesní matrikářka   Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení, které vydává matriční úřad podle místa uzavření manželství. /files/files/dok%202019/Zadost%20o%20vydani%20osvedceni.pdf   /files/files/dok%202019/Priloha%20k%20Zadosti.pdf     Správní poplatek za uzavření manželství    - mimo dobu stanovenou radou obce a na kterémkoli vhodném     místě: - ve správním obvodu    1.000,- Kč - mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR  3.000,- Kč - snoubenci, kdy jen jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000,- Kč                 Úředně stanovená doba radou města pro uzavření manželství   8:00  –  14:00 hodin           PÁTEK, SOBOTA   Žádost o povolení na kterémkoliv vhodném místě: /files/files/dok%202019/Zadost%20x%20mimo%20misto.pdf   Souhlas majitele nemovitosti s vykonáním svatebního obřadu /files/files/dok%202019/Souhlas%20majitele(1).pdf   Žádost o povolení mimo dobu: /files/files/dok%202019/Zadost%20x%20mimo%20dobu.pdf   Úředně určená místnost k uzavření manželství   Obřadní síň Náměstí Mikoláše Alše 18, Mirotice     - vyřizuje agendu výpisů z CZECH POINTU.     Kontakt:

Odbor sociální

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Zabezpečuje agendu na úseku sociálních věcí s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

V součinnosti se zdravotnickými zařízeními vyhledává těžce zdravotně postižené občany a staré občany v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami překonat.

Vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.


Odbor bytový

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Vede evidenci bytových domů a bytů v majetku města. Evidence nebytových prostorů. Uzavírá nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorům.

Zajišťuje chod bytového odboru.

výběr nájemného, jeho evidenci, vyúčtování služeb, vymáhání dluhů zpracování plánu údržby, oprav a GO prostřednictvím dodavatelských organizací dodávku vody, plynu, el.energie, teplo a teplou vodu kominické služby, deratizaci a dezinsekci revize elektro, plynu, hromosvodů, výtahů,STA, protipožární a jiné  dle platných předpisů sleduje využívání bytového fondu včetně společných prostor a nebytových prostor zejména z hlediska právního,  klidného občanského soužití, devastace, využívání k jiným účelům. odbor vnitřních věcí ( výherní hrací automaty) pokladna

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková
Stavební úřad

tel. 382 229 613, e-mail: stavebni.urad@mirotice.cz

činnosti vykonává Adéla Dudová, DiS.

Žádosti a tiskopisy zde

Automatické vytvoření žádosti  správcům sítí:  


Odbor finanční

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu města. Zajišťuje a provádí agendu účetnictví města, účtování příjmů, výdajů a hospodářské činnosti města.

Zpracovává mzdovou  a personální agendu.

Kontakt :

Marcela Brejchová      382 229 360                financni@mirotice.cz

     

Odbor vnitřních věcí

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Podatelna, odbor vnitřních věcí, pokladna, evidence obyvatel, matrika, Czechpoint

Odbor vnitřních věcí vykonává v přenesené působnosti na území města  a pověřeném územním obvodu činnosti na úseku evidence obyvatel, matriky.

V samostatné působnosti vykonává činnosti na úseku vnitřní správy, přidělování čísel popisných.

podatelna-informace, Czech POINT matrika - svatební obřady vítání občánků úřední deska pokladna, místní a správní poplatky rybářské lístky volby, referenda informace o občanech   ověřování opisů a podpisů (vidimace a legalizace) ohlašovna trvalých pobytů, rušení místa trvalého pobytu evidence obyvatel správa hřbitova

Tajemník města

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Tajemník  města Mirotice je vedoucím úřadu ve smyslu zákona 312/2002 Sb., plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města.  Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním.

Hlavním úkolem tajemníka je řízení činnosti městského úřadu tak, aby zajišťoval a poskytoval občanům služby směřující k zabezpečení výkonu státní správy, v souladu se zákony a zabezpečení samosprávných úkolů města v souladu s programem rozvoje města, usneseními rady a zastupitelstva města. Při své práci se řídí zákonem č. 128/2000 Sb.


Starosta

21.04.2015 publikoval: Monika Chylíková

Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.